Distances līgums

Distances līgums

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Distances līguma noteikumi (turpmāk – Noteikumi) attiecas uz klienta veiktajiem pakalpojumu pasūtījumiem, kurus piedāvā - www.sadarbe.com  – caur  mājaslapu, vai izmantojot elektroniskā pasta iespējas, tālruņa saziņu vai īsziņu sūtījumus. 
Pakalpojumu nodrošinātājs, personas datu pārzinis – www.sadarbe.com Īpašniece un Pašnodarbinātā persona “Aija Kalniņa” (Reģ. Nr. 18026212534, Deklarētā adrese: Saules aleja 6-49, LV-1002, Rīga, Latvija, tālrunis: +371 27571518, E-pasts: [email protected]).
1.2. Pirms persona, t.i. fiziskai persona – kas veic pakalpojumu pasūtījumu (turpmāk – Pasūtījums), izmantojot šajos noteikumos norādītos elektroniskos sakaru līdzekļus, tai ir pienākums iepazīties ar Distances līguma noteikumiem un Privātuma un sīkdatņu noteikumiem. Ar Pasūtījuma veikšanas brīdi Klients apliecina, ka ir iepazinies ar iepriekš minētajiem noteikumiem un apņemas tos ievērot.

2. Pasūtījuma cena un norēķinu kārtība

2.1. Pakalpojumu cenas ir norādītas kopā ar pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. Klients, apstiprinot Pasūtījumu, piekrīt pakalpojuma cenas apmaksai, kāda tā ir norādīta Pasūtījuma veikšanas brīdī.
2.2. Norēķinus par pakalpojumu Klients veic ar bankas pārskaitījumu.

3. Pasūtījuma veikšana un saņemšana

3.1. Veicot Pasūtījumu, izmantojot Elektronisko sakaru līdzekļus, Klients apliecina, ka ir iepazinies ar izvēlētā pakalpojuma aprakstu un ka izvēlētais pakalpojums atbilst viņa izvirzītajām prasībām.
3.2. Veicot Pasūtījumu, Klients no vienas puses un  “Aija Kalniņa” no otras puses noslēdz Distances līgumu. Klients tiek reģistrēts portālā un drīkst izmantot Sadarbe.com sniegtos pakalpojumus.
3.3. Noslēgtais līgums stājas spēkā, kad  “Aija Kalniņa” ir saņēmusi Klienta elektronisku vai mutvārdu apstiprinājumu līguma noslēgšanai.
3.4. Ar pasūtījuma izdarīšanas brīdi, Klients apliecina, ka norādītie dati (personas kods, vārds un uzvārds, kontakttālrunis un citi pieprasītie personas dati), kas nepieciešami Pasūtījuma izpildei, ir patiesi un precīzi. Neprecīzu vai nepatiesu datu sniegšanas gadījumā Pasūtījums var tikt atteikts.
3.5. Pasūtījuma noformēšanai “Aija Kalniņa” veic Klienta personas datu apstrādi. Datu apstrādes kārtība, mērķi un nolūki ir skaidroti Privātuma un sīkdatņu noteikumos, kas ir publicēti Sadarbe.com mājaslapā.
3.6. Pēc Pasūtījuma izdarīšanas uz Klienta norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts Pasūtījuma apstiprinājums.

4. Atteikuma tiesības

4.1. Ja pakalpojums vēl nav izmantots, Klientam, kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir uzskatāms par patērētāju (fiziska persona), atbilstoši normatīvajiem aktiem 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas, ir tiesības realizēt atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma, neminot iemeslu.
4.2. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, nepieciešams, lai paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu būtu nogādāts  “Aijai Kalniņai” pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
4.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu vai e-pastu nosūtītu vēstuli), ir jāinformē  „Aija Kalniņa” no šī līguma. Jūsu ērtībai piedāvājam izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu. Atteikuma veidlapa ir pieejama arī https://www.sadarbe.com/distances-ligums sadaļā, un tā ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.
4.4. Atteikuma tiesības nevar izmantot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, t.sk., ja pēc Jūsu pieprasījuma pirms atteikuma termiņa beigām ir uzsākta digitālā satura izmantošana (Sadarbe.com ) un / vai ir uzsākta un pilnībā pabeigta pakalpojuma sniegšana, kā arī ja līguma summa nepārsniedz  euro.

5. Naudas atgriešanas kārtība

5.1. Atteikuma gadījumā  “Aija Kalniņa” atmaksās visus saņemtos maksājumus bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad “Aija Kalniņa” tiks informēta par Jūsu nepārprotamu, skaidru un Jūsu un līguma identificēšanai saturošu ziņu lēmumu atteikties no līguma ar  “Aija Kalniņa”. Naudas līdzekļu atmaksāšana tiks veikta uz atteikšanās veidlapā norādīto bankas kontu. Jebkurā gadījumā saistībā ar šādu atmaksāšanu no Jums netiks iekasēta nekāda maksa.
5.2. Ja Klients apstiprinātajā laikā nevar piedalīties nodarbībā, viņa pienākums ir atcelt savu dalību ne vēlāk kā 24 (divdesmit četras) stundas līdz nodarbības sākumam, pretējā gadījumā Klients tiek atskaitīts no mācību grupas un saņemtie maksājumi netiek atgriezti.

6. Pretenziju iesniegšanas kārtība

6.1. Klients var iesniegt rakstveida pretenziju par neatbilstošu pakalpojumu, vēršoties ar iesniegumu pie “Aija Kalniņa”.
6.2. “Aija Kalniņa” sniedz atbildi uz Klienta iesniegto rakstisko pretenziju par neatbilstošu pakalpojumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pretenziju saņemšanas brīža, ja vien attiecīgajā jautājumā nav nepieciešama papildus apstākļu noskaidrošana.
6.3. Visas domstarpības, kas saistītas ar Pasūtījuma izpildi un citiem ar Pasūtījumu saistītiem jautājumiem, risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesu iestādēs. Nepieciešamības gadījumā strīds var tikt izskatīts, izmantojot patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju – Patērētāju strīdu risināšanas komisiju www.ptac.gov.4.

Redakcija: 2020. gada 20.decembris

Noderīgi:

Distances līguma noteikumi saglabājamā veidā pieejami šeit
Atteikuma veidlapa pieejama šeit.