Lorem ipsum headerum

Distances līgums

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Distances līguma noteikumi (turpmāk – Noteikumi) attiecas uz klienta veiktajiem pakalpojumu pasūtījumiem, izmantojot informācijas sabiedrības un elektronisko sakaru pakalpojumus – Amatprasme.lv mājaslapu, elektroniskā pasta iespējas, tālruņa saziņu vai īsziņu sūtījumus (tālāk informācijas sabiedrības un elektronisku sakaru pakalpojumi kopā saukti – Elektroniskie sakaru līdzekļi).
Pakalpojumu nodrošinātājs, personas datu pārzinis – SIA “Amatprasme” (PVN reģ. Nr. LV50203024541, juridiskā adrese: Kalna iela 4-4, LV-1003, Rīga, Latvija, tālrunis: +371 22022199, E-pasts: [email protected]).
1.2. Pirms persona, t.i. fiziskai persona – kas veic pakalpojumu pasūtījumu (turpmāk – Pasūtījums), izmantojot šajos noteikumos norādītos elektroniskos sakaru līdzekļus, tai ir pienākums iepazīties ar Distances līguma noteikumiem un Privātuma un sīkdatņu noteikumiem. Ar Pasūtījuma veikšanas brīdi Klients apliecina, ka ir iepazinies ar iepriekš minētajiem noteikumiem un apņemas tos ievērot.

2. Pasūtījuma cena un norēķinu kārtība

2.1. Pakalpojumu cenas ir norādītas kopā ar pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. Klients, apstiprinot Pasūtījumu, piekrīt pakalpojuma cenas apmaksai, kāda tā ir norādīta Pasūtījuma veikšanas brīdī.
2.2. Norēķinus par pakalpojumu Klients veic ar bankas pārskaitījumu.

3. Pasūtījuma veikšana un saņemšana

3.1. Veicot Pasūtījumu, izmantojot Elektronisko sakaru līdzekļus, Klients apliecina, ka ir iepazinies ar izvēlētā pakalpojuma aprakstu un ka izvēlētais pakalpojums atbilst viņa izvirzītajām prasībām.
3.2. Veicot Pasūtījumu, Klients no vienas puses un SIA “Amatprasme” no otras puses noslēdz Distances līgumu. Klients tiek reģistrēts izglītības programmās un saņem piekļuvi Amatprasme.lv tālmācības platformai 2 (divu) darba dienu laikā.
3.3. Noslēgtais līgums stājas spēkā, kad SIA “Amatprasme” ir saņēmusi Klienta elektronisku vai mutvārdu apstiprinājumu līguma noslēgšanai.
3.4. Ar pasūtījuma izdarīšanas brīdi, Klients apliecina, ka norādītie dati (personas kods, vārds un uzvārds, kontakttālrunis un citi pieprasītie personas dati), kas nepieciešami Pasūtījuma izpildei, ir patiesi un precīzi. Neprecīzu vai nepatiesu datu sniegšanas gadījumā Pasūtījums var tikt atteikts.
3.5. Pasūtījuma noformēšanai SIA “Amatprasme” veic Klienta personas datu apstrādi. Datu apstrādes kārtība, mērķi un nolūki ir skaidroti Privātuma un sīkdatņu noteikumos, kas ir publicēti Amatprasme.lv mājaslapā.
3.6. Pēc Pasūtījuma izdarīšanas uz Klienta norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts Pasūtījuma apstiprinājums.

4. Atteikuma tiesības

4.1. Ja pakalpojums vēl nav izmantots, Klientam, kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir uzskatāms par patērētāju (fiziska persona), atbilstoši normatīvajiem aktiem 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas, ir tiesības realizēt atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma, neminot iemeslu.
4.2. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, nepieciešams, lai paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu būtu nogādāts SIA “Amatprasme” pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
4.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu vai e-pastu nosūtītu vēstuli), ir jāinformē SIA „Amatprasme” (reģistrācijas numurs 50203024541, juridiskā adrese Kalna iela 4-4, Rīgā, LV-1003; e-pasts: [email protected]) par lēmumu atteikties no šī līguma. Jūsu ērtībai piedāvājam izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu. Atteikuma veidlapa ir pieejama arī https://www.amatprasme.lv/distances-ligums sadaļā, un tā ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.
4.4. Atteikuma tiesības nevar izmantot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, t.sk., ja pēc Jūsu pieprasījuma pirms atteikuma termiņa beigām ir uzsākta digitālā satura izmantošana (Amatprasme.lv tālmācības platforma) un / vai ir uzsākta un pilnībā pabeigta pakalpojuma sniegšana, kā arī ja līguma summa nepārsniedz 35 euro.

5. Naudas atgriešanas kārtība

5.1. Atteikuma gadījumā SIA “Amatprasme” atmaksās visus saņemtos maksājumus bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad SIA “Amatprasme” tiks informēta par Jūsu nepārprotamu, skaidru un Jūsu un līguma identificēšanai saturošu ziņu lēmumu atteikties no līguma ar SIA “Amatprasme”. Naudas līdzekļu atmaksāšana tiks veikta uz atteikšanās veidlapā norādīto bankas kontu. Jebkurā gadījumā saistībā ar šādu atmaksāšanu no Jums netiks iekasēta nekāda maksa.
5.2. Ja Klients apstiprinātajā laikā nevar piedalīties nodarbībā, viņa pienākums ir atcelt savu dalību ne vēlāk kā 24 (divdesmit četras) stundas līdz nodarbības sākumam, pretējā gadījumā Klients tiek atskaitīts no mācību grupas un saņemtie maksājumi netiek atgriezti.

6. Pretenziju iesniegšanas kārtība

6.1. Klients var iesniegt rakstveida pretenziju par neatbilstošu pakalpojumu, vēršoties ar iesniegumu SIA “Amatprasme”.
6.2. SIA “Amatprasme” sniedz atbildi uz Klienta iesniegto rakstisko pretenziju par neatbilstošu pakalpojumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pretenziju saņemšanas brīža, ja vien attiecīgajā jautājumā nav nepieciešama papildus apstākļu noskaidrošana.
6.3. Visas domstarpības, kas saistītas ar Pasūtījuma izpildi un citiem ar Pasūtījumu saistītiem jautājumiem, risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesu iestādēs. Nepieciešamības gadījumā strīds var tikt izskatīts, izmantojot patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju – Patērētāju strīdu risināšanas komisiju www.ptac.gov.lv.

Redakcija: 2020. gada 20.decembris

Noderīgi:

Distances līguma noteikumi saglabājamā veidā pieejami šeit.
Atteikuma veidlapa pieejama šeit.